MCOT Krabi ライブストリーム

MCOT Krabi

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกระบี่ ความถี่ 105.00 MHz. บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย: กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย.... MCOT Krabiは タイ王国の放送ラジオ局です、ヒット曲形式で放送


MCOT Krabi
4.5/5 票に基づく 4

同様の駅

วิทยุเสียงอิสลาม FM 104.25 MHz วิทยุเสียงอิสลาม FM 104.25 MHz

ยินดีต้อนรับสู่ วิทยุเสียงอิสลาม FM 104.25 MHz คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา วิทยุเสียงอิสลาม FM 104.25 MHzは タイ王国の放送ラジオ局です、イスラム音楽形式で放送

Fungfungfung  Radio Fungfungfung Radio

Fungfungfung Internet Radio - The easy listening radio style. Fungfungfung Radioは タイ王国の放送ラジオ局です、ポップ ミュージック / イージーリスニング形式で放送

MUNfm MUNfm

สถานีวิทยุสุดมัน MUNforwar ออกอากาศบนความถี่ FM 93.0 Mhz. เชียงใหม่ และทางออนไลน์ ส่งสัญญาณจากกรุงเทพฯ 24/7 MUNfmは タイ王国の放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

I AM Radio 89 FM I AM Radio 89 FM

I AM Radio 89 FM - สถานีวิทยุ จ.ลพบุรี FM 89 MHz คลื่นแรกที่คุณนึกถึง. I AM Radio 89 FMは タイ王国の放送ラジオ局です、ヒット曲形式で放送

CH19 FM Radio CH19 FM Radio

Non-Stop Music Hits - 24/7 Worldwide. CH19 FM Radioは タイ王国の放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

Available on Google Play

FACEBOOK